Zásady ochrany osobných údajov

Vážený zákazník,

aby ste mohli dokončiť a my spracovať Vašu objednávku, potrebujeme vaše základné osobné údaje. Keďže bezpečnosť Vašich údajov a ich spracovanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé, v nasledujúcich bodoch Vám popíšeme ako sú Vaše údaje spracované a zabezpečené.

1. Kto sme

Vaše osobné údaje spracováva prevádzkovateľ tohto internetového obchodu spoločnosť Cordatex s.r.o., zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I., vl. č. 137005/B, Ševčenkova 1138/16, 851 01, Bratislava, IČO: 52 335 429, DIČ: 21 2099 9804, info (at) vlastnetricko.sk.

2. Aké osobné údaje spracúvame

Internetový obchod

Pre vybavenie Vašej objednávky a splnenie si zákonných povinností s tým súvisiacich, spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa pre doručenie, adresa na fakturačné účely, údaje o objednávke, údaje o platbách, kontaktná osoba, telefónne číslo, email.

Evidencia reklamácií

Pre vybavenie prípadnej reklamácie spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa a druh pobytu, adresa pre doručenie, adresa na fakturačné účely, údaje o reklamovanom tovare, číslo bankového účtu, údaje o platbe, spôsob vybavenia reklamácie, tel.č., email, podpis, meno a priezvisko kontaktnej osoby, tel .č. kontaktnej osoby.

Marketing

Aby sme Vás mohli informovať o produktoch a službách spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu email.

3. Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje?

Internetový obchod

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom uzatvorenia zmluvy cez internet a jej plnenia, prijatie, zaevidovanie a vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, vydanie účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy alebo prípadnej reklamácie.

Účtovníctvo

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s našimi povinnosťami vyplývajúcimi z osobitých právnych predpisov vzťahujúcich sa na agendu účtovníctva.

Evidencia reklamácií

Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu uplatnenia Vašej reklamácie za účelom jej vybavenia a plnenia si zmluvnej povinnosti.

Marketing

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom starostlivosti o zákazníka a poskytovania informácií o produktoch a službách. Tieto údaje spracúvame iba ak nám na to dáte súhlas.

4. Komu Vaše údaje poskytujeme?

Za účelom splnenia si zmluvných povinností poskytujeme Vaše osobné údaje dopravcovi.

V prípade reklamácie ich poskytujeme na základe osobitého zákona dopravcovi a dodávateľovi.

5. Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Internetový obchod

Kúpne zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu sa uchovávajú po dobu vybavenia objednávky a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napríklad reklamácie.

Účtovníctvo

Účtovné doklady sa uchovávajú po dobu 10 rokov.

Evidencia reklamácií

Dokumenty vzťahujúce sa k reklamáciam sa uchovávajú po dobu 5 rokov.

Marketing

Údaje týkajúce sa marketingu sa uchovávajú po dobu, na ktorú dotknutá osoba poskytla súhlas, príp. po kratšiu dobu do odvolania súhlasu. Ak nie je daný súhlas na konkrétnu dobu, osobné údaje sa spracúvajú pokiaľ sa neskončil účel, v súvislosti s ktorým súhlas daná osoba dala.

6. Kam prenášame Vaše osobné údaje?

Všetky Vaše osobné údaje neprenášame do žiadnej inej krajiny, ostávajú na Slovensku.

7. Nie ste spokojný so spôsobom spracovania?

V prípade nespokojnosti so spôsobom spracovania Vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať na info (at) vlastnetricko.sk. Ak si myslíte, že Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, máte možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov.

8. Ako spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej podobe prostredníctvom účtovného softvéru a administrátorského rozhrania internetovej web stránky.

9. Ako zabezpečujeme Vaše osobné údaje?

Zabezpečenie Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležité a využívame na ne všetky potrebné technické aj organizačné opatrenia. Či už je to dôsledná heslová politika, antivírové a antispamové zabezpečenie alebo spracovávanie iba poverenými osobami ktoré sú riadne školené o ochrane osobných údajov.

10. Aké máte práva?

Právo na prístup k údajom

Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto  spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

Právo na opravu

Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.

Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak:

 • už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
 • odvoláte svoj súhlas;
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov;
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
 • ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet.

Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak:

 • nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;
 • vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme (súbor XML alebo CSV), ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

Právo namietať

Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:

 • na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
 • z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
 • vytvárania profilu zákazníka,

môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

11. Ako môžete tieto práva vykonávať?

Vašu žiadosť nám môžete doručiť elektronicky emailom na info (at) vlastnetricko.sk alebo písomne na adresu sídla prevádzkovateľa internetového obchodu (uvedenú v bode 1.)

12. Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa 1. Marca 2020.

Vyhradzujeme si právo tieto zásady meniť. V prípade zmeny spracovania osobných údajov Vás budeme informovať emailom.